Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu jest przedsiębiorstwo ONNIMONTI Natalia Karjalainen, Regon:  384083600, NIP: 6312686921, wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Gliwice, które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu Beboki.eu z witryną: www.beboki.eu.

2. Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:
– pod adresem e-mail: beboki@gmail.com
– pod numerem telefonu: + 48 731951769

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

5. Właściciel ONNIMONTI Natalia Karjalainen zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się http://beboki.eu/privacy-policy/, udostępniana jest w trakcie składania.

2. Definicje

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.beboki.eu prowadzący sprzedaż produktów na odległość. 
Właściciel – ONNIMONTI Natalia Karjalainen.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument, jak i Przedsiębiorca.
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
Newsletter – usługa świadczona przez Sklep internetowy na rzecz Użytkownika, który wyraził zgodę na przesyłanie mu Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takiego Użytkownika wszelkich informacji o działaniu sklepu internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sklepem niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz nabywania w nim produktów.
Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej tego Sklepu.

3. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

1. W celu korzystania ze Sklepu www.beboki.eu, Klient powinien posiadać:
– urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
– dostęp do sieci Internet,
– adres poczty e-mail i dostęp do poczty elektronicznej.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w zakładce http://beboki.eu/privacy-policy/ w części Plików Cookies.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.beboki.eu, po zarejestrowaniu (przy użyciu Konta Klienta) lub bez rejestracji.

2. Klient dokonujący zakupów bez rejestracji (założenia konta Klienta) zobowiązany jest do podania danych: adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu, adresu, za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. Bez dokonania rejestracji Klient podaje powyższe dane każdorazowo.

3. Klient w celu założenia Konta Klienta dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

4. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

5. Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.

6. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
– przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu,
– dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą,
– zapoznałem się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z jej ustaleniami.

7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu oraz daje Klientowi możliwość:
– dostępu do statusu i historii zamówień,
– otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych,
– informacji o możliwościach udziału w promocjach i konkursach,
– zamówienia produktu,
– zmiany swoich danych,
– zmiany swojego hasła,
– sprawdzenia swojego zamówienia,
– usunięcia swojego konta.

10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów z witryny i korespondencji ze Sklepem bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

11. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Właściciel ONNIMONTI może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

12. Właściciel ONNIMONTI może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
a. Cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
b. Działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. Otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d. Uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
e. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu,
g. Podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

13. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Zasady gromadzenia i udostępniania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności znajdującej się pod adresem http://beboki.eu/privacy-policy/ udostępnianej w trakcie składania.

5. Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem transakcji są towary, które zostali wymienione i opisane na stronie internetowej www.beboki.eu, oznaczone na stronie w chwili składania zamówienia, jako „dostępny”.  Onnimonti dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

2. Właściciel sklepu Beboki.eu ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji obsługa Sklepu Beboki.eu niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta. W przypadku dokonania przedpłaty przez Klienta zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.

6. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2. Klientami kupującym w sklepie internetowym www.beboki.eu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
– wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka,
– wybór formy dostawy i płatności,
– podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy,
– akceptację regulaminu Sklepu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności,
– zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
– otrzymanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta (automatycznie – jeśli Klient nie otrzymuje zatwierdzenia zamówienia, oznacza, że podał błędne dane e-mail),
– potwierdzenie drogą elektroniczną swojego zamówienia – instrukcje wysłane w mailu potwierdzającym zamówienie od Sklepu, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.
Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

4. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: onnimonti@gmail.com.
W takim wypadku klient ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności przesłanych przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.

5. W przypadku urlopów szczególnym zasadom podlegają dostawy zamówionych towarów, o czym Sklep z wyprzedzeniem informuje na swojej witrynie.

4. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
– dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,
– opis produktu,
– jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów (cena brutto),
– cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy (cena brutto),
– sposób płatności,

5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 14 dni, zostanie ono anulowane. Właściciel Sklepu będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie umowy sprzedaży.

6. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 14 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sklepu jego realizacji.

7. Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.

8. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (dowód wpłaty, lub na życzenie Klienta fakturę).

9. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

10. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia ONNIMONTI Natalia Karjalainen również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485).

7. Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
– zapłata przed wysyłką: przelewem przez system Przelewy24,
– kartą, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. W innym przypadku umowa ulega rozwiązaniu i zamówienie jest anulowane.

3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części (w szczególności przy towarach sprowadzanych na zamówienie z zagranicy lub zamówieniach realizowanych na indywidualne zapotrzebowanie klienta).

4. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

8. Ceny i koszty przesyłki


1. Ceny podane przy produktach na stronie internetowej Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty (cena brutto). Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów i nie zwracają się przy zwrocie towaru.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

9. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy
– przesyłka za pośrednictwem Apaczka.pl (InPost Paczkomaty, InPost Kurier) lub odbir osobisty pod wskazanym spredawcem adresem (adres jest widoczny pzry złożeniu zamówienia)


2. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa przesyłki krajowej zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, chyba że termin dostawy został uzgodniony indywidualnie. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Klient ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, Kupujący może odstąpić od umowy. Sklep czyni jednak wszelkie starania, aby zamówienie było dostarczane w terminie 2 do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty (z wyłączeniem towarów z adnotacją o szczególnym czasie oczekiwania).

3. Towary dostarczane są na terenie Polski (automatyczne naliczanie kosztów przesyłki) oraz zagranicą (automatyczne naliczanie kosztów przesyłki do wybranych krajów, pozostałe po zapytaniu drogą mailową).

4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane. W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Klient otrzymuje wiadomość o planowanym doręczeniu zgodnie z polityką firmy dostawczej (drogą mailową i lub SMS).

5. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od następujących czynników:
– przy płatności przed wysyłką (przelew), czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto,
– od dnia złożenia zamówienia, jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i  święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
– od godziny złożenia zamówienia, jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 14:00, towar wysyłany jest następnego dnia (w przypadku zapłaty przelewem, po otrzymaniu wpłaty na konto).

6. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. 

7. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do sklepu. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji, bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu mailowo na adres email beboki.eu@gmail.com i zwrot towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy.

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi par. 1 niniejszego rozdziału. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ONNIMONTI Natalia Karjalainen ul.Maków 11, 44-152 Gliwice lub Paczkomat Inpost  GLI21M,  Krokusów 23 44-152 Gliwice,  +48 731 951 769,  Karjalainen Natalia  beboki.eu@gmail.com


3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, w originalnym opakowaniu, z zachowaniem metek, oraz dodatków, wysyłanych do klienta. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia wraz z dołączonym potwierdzeniem zakupu.

4. Bezpośrednie koszty prawidłowego zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi sklep.  Sprzedający informują, iż zwracają koszty dostawy, ale najtańszy z możliwych. Jeśli Kupujący wybierze droższy, już nie


5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu kosztu produktu (bez kosztów przesyłki zaistniałej przy pierwotnym zakupie) w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, oświadczenia Konsumenta oraz potwierdzenia dokonania zakupu. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, urzywane tzeczy nie podlegają zwrotu.

7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, bezpieczeństwa, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


11. Gwarancje i reklamacje

1. Każdy towar zakupiony w Sklepie Beboki.eu jest dobrej jakości, staralnie uszyty z materiałow wysokej jakości.

2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
a. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych, przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją),
b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny).

3. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana: mailowo na adres: beboki.eu@gmail.com

4. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną. W procesie reklamacji Konsument jest zobowiązany dostarczyć zdjęcia wady towaru lub przesle (ponosząc koszty wysyłki) towar do Sprzedawcy.

5. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową,

– nieodpłatną naprawę w przypadku użycia towara przez klienta (w okres nie większy niż 30 dni od daty zakupu)

Przy użyciu produktu w okresie wększym niż 30 dni Klient traci prawo na nieodpłatną naprawę.

W takiej sytuacji Klient ma prawo napisać do Sprzedawcy, a on zgodnie ze swoją dobrą wolą może zaoferować odpłatną lub bezpłatną naprawę towaru.

Przy użyciu produktu Klient traci prawo na wymianę produktu, obniżenia ceny lub możliwość odstąpienia od umowy.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna albo towar jest używany.

8. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, albo nie zgłosił wade w terminie 14 dni po zakupu. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient używał towar, nie zachował metki, originalne opakowanie oraz dodatki którę byli wysłane razem z towarem.

8. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

9. Bezpośrednie koszty prawidłowo zwrotnego dostarczenia towaru przez Klienta do Sprzedawcy.

Sprzedająca informuje, iż zwracają koszty dostawy, ale najtańszy z możliwych. Jeśli Kupujący wybierze droższy, już nie. W celu ustawienia najtańszego warianta dostawy klient muszy skonsultować się ze sprzedawcą.

Bezpośrednie koszty ponownej dostawy towaru, w przypadku przyjęcia reklamacji oraz w związku ze skorzystaniem z uprawnienia do reklamacji, ponosi Sprzedawca.

10. Przy rozpatrywaniu reklamacji obie strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy.

12. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

zczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w Polityce prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu.

13. Pozostałe

1. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.